Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Fundacja "Ad Rem" 
Ulica, nr lokalu: Osadnicza 14 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod pocztowy: 66-400 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Gorzów Wielkopolski 
Gmina: Gorzów Wlkp. 
Tel./Fax: 792-073-123 
Strona www: www.fundacjaadrem.pl 
E-mail: fundacjaadrem@gmail.com 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Kamil Czerwiński 
Typ organizacji: - organizacja pożytku publicznego
- organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
- fundacja
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  
Zakres terytorialny działalności: Wojewódzki, Ogólnopolski 
Merytoryczny zakres działalności: a) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) Prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz inicjowanie
i organizowanie działalności młodzieżowej
2) Działania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) Działalność charytatywną;
5) Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
8) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12)Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) Działania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa;
19) Działania na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20)Działania z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21)Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
22) Działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
23) Działania w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
25) Działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
26)Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, instytucji pomocowych, kulturalnych, oświatowych, itp.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
- wydawanie książek (PKD 58.11. Z);
- działalność wydawnicza pozostała (PKD 58.19. Z);
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- działalność wspierająca edukację (PKD 85.59.B);
- artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
- działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.);
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [chodzi o sprzedaż przedmiotów będących darowizną na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego] (PKD-47.19.Z);
- wydawanie gazet (PKD-58.13.Z);
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD-58.14.Z);
- działalność związana z projekcją filmów (PKD-59.14.Z);
- działalność agencji informacyjnych (PKD-63.91.Z);
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD-63.99.Z);
- działalność prawnicza [w sprawach sfery zadań publicznych określonych w ust. 1 pkt 1, 4, 8, 15, 16, 18] (PKD-69.10.Z);
- działalność fotograficzna (PKD-74.20.Z);
- działalność organizatorów turystyki (PKD-79.12.Z);
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i konkursów (PKD-82.30.Z);
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B);
- działalność wspomagająca edukację (PKD-86.60.Z);
- opieka dzienna nad dziećmi (PKD-88.91.Z);
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD-90.02.Z);
- działalność obiektów kulturalnych (PKD-90.04.Z);
- działalność obiektów sportowych (PKD-93.11.Z);
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD-93.13.Z);
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD-93.19.Z);
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD-93.29.Z);
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
- pozostał działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 2011 
Numer KRS: 0000391074 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.