Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Towarzystwo Integracji Społecznej 
Ulica, nr lokalu: Drzewna 13 
Miejscowość: Zielona Góra 
Kod pocztowy: 65-060 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Zielona Góra 
Gmina: Zielona Góra 
Tel./Fax: 068/327 18 63 
Strona www: www.pomoc.org.pl 
E-mail: TIS.biuro@gmail.com 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Prezes 
Typ organizacji: - stowarzyszenie
- organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: miejsce nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku - schody; brak podjazdu 
Zakres terytorialny działalności: Polska 
Merytoryczny zakres działalności: TIS działa w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, w szczególności obejmuje zadania w zakresie:
Działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej w tym uzależnionym, bezdomnym i niepełnosprawnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
Edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Pomaga w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i
współpracuje z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.
Skupia abstynentów dorosłych oraz dzieci i młodzież tworząc tzw. lobby abstynenckie. 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 1985 
Numer KRS: 0000212790 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.